„Подобряване на енергийната ефективност на М+С Хидравлик АД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност”

, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.

РЕШЕНИЕ № 366/14.07.2023

На основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 7 т. 1 и чл.8 ал.1 т.2 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност"

РЕШИХ:

 1. Да се открие процедура с публична обява за определяне на изпълнител с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на М+С Хидравлик АД чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност”, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и Договор за БФП №BGENERGY-2.003-0003-С01/19.05.2023 г. с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.
 2. Одобрявам обява, отговаряща на изискванията по чл. 11, ал. 1 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20 май 2014 г. и съдържаща следните документи:
  • Публична покана
  • Изисквания към офертите
  • Oферта, включваща техническо и ценово предложение
  • Техническа спецификация
  • Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г.
  • Декларация за посочване на ЕИК (образец)
  • Методика за оценка
  • Проекто-договор за изпълнение
 3. Публикуването на обявата и съпътстващата документация да се извърши по реда на чл.11, ал. 2 от ПМС 118/2014. Публикуването да се извърши на следните интернет адреси:
 4. Срок и място за подаване на оферти: Дата: 24.07.2023; Час: 16:00 ч.. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: М+С Хидравлик АД, 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68
 5. Дата и място за отваряне на офертите: Дата: 25.07.2023 Час: 10:00 ч., Място: М+С Хидравлик АД, 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68

ПРЕКРАТЕНА !BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates