„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и системи за постигане на енергийна ефективност на индустриалния процес"

РЕШЕНИЕ № 375/19.07.2023

За откриване на процедура с публична обява за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и системи за постигане на енергийна ефективност на индустриалния процес, по обособени позиции:

 • ОП1 Машина за измиване
 • ОП2 Пещ за отвръщане
 • ОП3 Вентилационна система
 • ОП4 Система за енергиен мониторинг”

в изпълнение на Договор за БФП №BGENERGY-2.003-0003-С01/19.05.2023 г. по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 -2021.

На основание чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 7 т. 1 и чл.8 ал.1 т.2 от Постановление № 118 на Министерския съвет от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" (загл. изм. и доп. - дв, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г., изм. - дв, бр. 52 от 2016 г., в сила от 08.07.2016 г)

ОТКРИВАМ:

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ / ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКА ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Предмет на процедурата: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и системи за постигане на енергийна ефективност на индустриалния процес, по обособени позиции:
  • ОП1 Машина за измиване - 1 бр.
  • ОП2 Пещ за отвръщане - 1 бр.
  • ОП3 Вентилационна система - 1 бр.
  • ОП4 Система за енергиен мониторинг - 1 бр.”
 2. Вид на процедурата: Избор с публична покана по реда на Постановление № 118 на Министерския съвет.
 3. Критерий за оценка на офертите: „икономически най-изгодна оферта“, в съответствие с чл. 14 (1) , т.2, ПМС 118/2014.
 4. Срок за подаване на оферти:
  Дата: 27/07/2023 (дд/мм/гггг)
  Час: 16.00ч
  Място: М+С ХИДРАВЛИК АД, гр. Казанлък, ул.Козлодуй 68
 5. Дата и място за отваряне на офертите:
  Дата:28/07/2023 (дд/мм/гггг)
  Час: 10.00ч
  Място: М+С ХИДРАВЛИК АД, гр. Казанлък, ул.Козлодуй 68
 6. Одобрявам следните документи във връзка с провеждане на процедурата:
  • Публична покана
  • Изисквания към офертите
  • Oферта, включваща техническо и ценово предложение (образец)
  • Техническа спецификация
  • Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.05.2014 г. (образец)
  • Декларация за посочване на ЕИК (образец)
  • Методика за оценка
  • Проект на Договор
 7. Публикуване на обявата:
  Публикуването на обявата и съпътстващата документация да се извърши по реда на чл.11, ал. 2 от ПМС 118/2014. Публикуването да се извърши на следните интернет адреси:

Свали:


BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates