"М+С Хидравлик" АД подаде искане до Директора на РИОСВ Стара Загора, с копие до Община Казанлък, относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) във връзка с уведомление за инвестиционно намерение за "Генераторна станция за производство на азот" в промишлената зона на град Казанлък, кв. 31, УПИ-XXXI-8707.