в ПИ с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ I 7836, кв. 30 - Промишлена зона на гр. Казанлък.

 

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„М+С Хидравлик” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Козлодуй” № 68, инж. Владимир Спасов – Прокурист
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Изграждане на нов завод за производство на хидравлични мотори“ в ПИ с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ I 7836, кв. 30 - Промишлена зона на гр. Казанлък.

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 35167.504.7836, гр. Казанлък, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 34597 кв. м, квартал 30, парцел I.

Цялото производство (в т.ч. складове и обслужващи помещения) е решено в една едноетажна сграда, с обща РЗП 18 360 м2, която по конструктивни съображения е разделена на два корпуса с дилатационна фуга при оси В и Г, т.нар. Тяло А и Тяло Б. В отделен двуетажен корпус са разположени офиси за служителите и столова за работниците т.нар. Тяло В.
Освен основната сграда в имота ще бъдат изградени: КПП, трафопост, навес за временно съхраняване на контейнери с технологични отпадъци, подземно ретензионно съоръжение за дъждовни води и площадкова инфраструктура. Общият брой работници и служители в завода ще бъде до 194 човека при двусменен режим на работа. Максималният брой служители и работници в една смяна ще бъде до 141 човека.

Производството на хидравлични мотори се състои от различни технологични операции и процеси. В новия завод ще бъдат разположени няколко производствени участъка за механична обработка и процеси по нанасяне на покрития (боядисване и фосфатиране), пласмент (експедиция на готова продукция), спомагателни помещения за ремонт и обслужване на машини и съоръжения, пречиствателна станция и складове. В него ще се произвеждат най-масовите типове хидравлични мотори, като производственият капацитет е от порядъка на 40 000 изделия на месец или 500 000 изделия годишно.
За осигуряване на производствените дейности ще бъде изградена нова мрежа от захранващи електропроводи от собствен трафопост и от фотоволтаична система с панели на покрива с проектна мощност до 3 МW. Около сградата на новия завод ще бъдат изградени пътища за вътрешно заводски транспорт и противопожарни пътища.

Производствения корпус ще бъде захранен с вода от съществуващ тръбопровод на ВиК. Ще бъде изградена канализационна система за отвеждане на отпадни води от пречиствателната станция, дъждовна вода и от битово-комунални дейности.

За контакти:

инж. Христина Дойчинова – Експерт „Капитално строителство”
Тел. 0431/60430, 0889 277 118, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


Приложение:


BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates